Abychom mohli našim zákazníkům sloužit, nechte uživatele mobilního internetu přesvědčivě získat informace o naší společnosti. FK si nyní vytvořte oficiální účet wechat.  Oficiální účet FK obsahuje informace o představení společnosti, představení produktu, technické služby atd. Budeme také tlačit nejnovější zprávu.
Vítejte na oficiálním účtu FK, který nás následuje:  
1. Přihlaste se wechat, najděte přítele, hledejte fk-bearing
nebo
2. Prohlédněte si náš QR kód.
FK Vytvořit oficiální účet Wechat